CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

OCHRONA DANYCH

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW STADTWERKE FRANKFURT (ODER)

zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE

My, firma

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Karl-Marx Str. 195
15230 Frankfurt (Oder)

(dalej zwani „my”), działając w dobrej wierze, bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i związaną z tym prywatność. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi w zakresie ochrony danych osobowych dla celów wymienionych poniżej. Poniżej przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z naszym stosunkiem umownym. Oprócz danych umownych, w tym danych kontaktowych i rozliczeniowych, dotyczą one również danych do celów komunikacji (dane osobowe).

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
reprezentowana przez prezesa Torstena Röglina
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 55 33-0 
Faks: 0335 55 33-113
E-Mail: kontakt@stadtwerke-ffo.de
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Torsten Röglin
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W celu realizacji istniejącego stosunku umownego, przygotowania ofert i przesłania Państwu dokumentów umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez nas, a także przez zatrudnione przez nas osoby trzecie lub wykonawców umowy, o ile zostaliśmy o nich poinformowani przy zawieraniu umowy lub w trakcie trwania stosunku umownego. Ponadto my lub zatrudnione przez nas osoby trzecie gromadzimy w ramach stosunku umownego dalsze dane, takie jak dane dotyczące zużycia.

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów informacyjnych i reklamowych. W przypadku kontaktu promocyjnego skontaktujemy się z Państwem, z zastrzeżeniem wysyłki pocztowej, wyłącznie za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę. W tym celu wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów:

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Aby stale poprawiać naszą wydajność, nasze produkty i nasze skierowane do Państwa usługi, przeprowadzamy ankiety dotyczące zadowolenia, gotowości do polecania nas innym oraz doświadczeń wynikających z Państwa stosunku umownego. Nowe oferty: Jeśli zawarta z nami umowa wygaśnie, skontaktujemy się z Państwem w celu złożenia nowej oferty.

Ponadto możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak komunikacja z władzami. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych są odpowiednie przepisy prawne i art. 6 ust. 1(c) RODO.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

W tym celu, przed zawarciem umowy, możemy uzyskać od agencji informacyjnych istotne informacje na temat zdolności kredytowej. Funkcję agencji informacyjnej pełni obecnie następująca firma: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Istotne informacje o zdolności kredytowej mogą mieć charakter mocno negatywny (niewypłacalność, oświadczenie pod przysięgą, nakaz aresztowania), charakter łagodnie negatywny dotyczący Państwa zachowań pozaumownych (np. niespłacenie należności w przypadkach opisanych w nowej wersji § 31 ust. 2 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)) oraz wartości prawdopodobieństwa dla oceny ryzyka kredytowego (tzw. scoring). Dalsze informacje na temat działalności Schufa można znaleźć na stronie internetowej www.schufa.de/datenschutz. Informacje na temat scoringu są dostępne na stronie www.meineschufa.de/score.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane przechowujemy przez okres trwania zawartej umowy i usuwamy je po zakończeniu realizacji celu. Jeżeli istnieją ustawowe okresy przechowywania, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych do momentu upływu tych okresów. Po wygaśnięciu prawnego obowiązku przechowywania danych, który wynika przede wszystkim z prawa handlowego i podatkowego (w szczególności §§ 147 AO i 257 HGB), dane te są przez nas usuwane.

PLIKI COOKIE

W niektórych obszarach strony internetowej Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH stosuje tzw. pliki cookie, aby móc świadczyć Państwu nasze usługi w sposób bardziej zindywidualizowany. Pliki cookie są identyfikatorami, które serwer sieciowy może wysłać do Państwa komputera w celu zidentyfikowania go na czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie będzie dla Państwa przejrzyste.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny.

PAŃSTWA PRAWA

PRAWO DO INFORMACJI, KOREKTY, USUNIĘCIA ITP.

Chętnie poinformujemy Państwa, czy i jakie Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane i komu mogliśmy je przekazać. Zgodnie z przepisami ustawowymi mogą Państwo dochodzić następujących dodatkowych praw: poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania (blokowanie w określonych celach) i przesyłania danych.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ ITP.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie tzw. wyważenia interesów, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Jeśli udzielili nam Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

PYTANIA LUB SKARGI

Inspektor Ochrony Danych:
Markus Selent
datenschutz@stadtwerke-ffo.de

Ponadto zawsze mogą się Państwo odwołać ze skargą do organu nadzorczego. Mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego, przypisanego do Państwa lub do organu nadzorczego przypisanego do nas. Przypisanym do nas organem nadzorczym jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht [Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawa dostępu do akt]
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203 356-0
Faks: 033203 356-49
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
www.LDA.Brandenburg.de

Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej grupie lub odpowiedzieli Państwo na nasze ogłoszenie o pracę. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach procedury aplikacyjnej oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach.

GROMADZENIE DANYCH I ŹRÓDŁA DANYCH

W ramach procedury aplikacyjnej przetwarzamy wszystkie podane przez Państwa dane osobowe. Obejmuje to wszystkie elementy dokumentów aplikacyjnych, takie jak dane kontaktowe, życiorys, list motywacyjny, kwalifikacje, w szczególności wcześniejsze doświadczenie zawodowe, szkolenia, certyfikaty, zdjęcie. Dotyczy to również wymagań dotyczących wynagrodzeń, rodzaju poszukiwanego zatrudnienia oraz najwcześniejszego możliwego terminu rozpoczęcia pracy. Przetwarzamy również dane osobowe, które nam Państwo podają w trakcie dalszej korespondencji aplikacyjnej oraz inne dane, które tworzymy w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że Państwa dane nie są wiążące (art. 13 ust. 2 lit. e RODO). Udostępnienie danych jest jednak niezbędne do przetworzenia aplikacji i do późniejszego zawarcia z nami umowy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naszego procesu selekcji i obsadzenia wolnych stanowisk w naszej grupie. Podstawa prawna wywodzi się z art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG. Jeśli osoba aplikująca zostanie zatrudniona po pomyślnym zakończeniu procedury aplikacyjnej, jej dokumenty aplikacyjne mogą być nadal przetwarzane zgodnie z § 26 ust. 1 BDSG.

W przypadku, gdy możemy również wziąć pod uwagę Państwa zgłoszenie w odniesieniu do innych lub przyszłych ofert pracy w ramach grupy, prosimy o dokonanie odpowiedniej adnotacji w Państwa aplikacji.

Do wyrażenia zgody zalecamy następujące sformułowania, które można również sformułować na osobnym arkuszu:

Zgadzam się, że dane przekazane przeze mnie w ramach niniejszej procedury aplikacyjnej mogą być również przechowywane po jej zakończeniu w celu uwzględnienia mnie w dalszych decyzjach o zatrudnieniu lub w celu zaproszenia mnie do nowej procedury aplikacyjnej lub poinformowania mnie o niej.

W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych poza procesem aplikacyjnym.

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie odbywa się zgodnie z § 26 BDSG w związku z art. 7 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim dotyczy to dochodzenia roszczeń prawnych w odniesieniu do procedury aplikacyjnej. Podstawa prawna wywodzi się z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika tu w szczególności z obowiązku przedstawienia dowodów w ramach ewentualnej procedury.

ODBIORCA DANYCH

Dostęp do danych aplikacyjnych jest z reguły ograniczony do kadry zarządzającej Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH oraz do kierownictwa danego przedsiębiorstwa jako osób podejmujących decyzje. Właściwi kierownicy otrzymują dostęp do aplikacji, jeśli w procesie rekrutacji chodzi o stanowisko specjalistyczne. Rady zakładowe oraz, w razie potrzeby, przedstawiciele osób o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą również na życzenie zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi. Wszystkie zainteresowane osoby są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą przekazywać tych danych. Nie przekazujemy danych do krajów trzecich.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Co do zasady, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacji, z uwzględnieniem okresu wymienionego poniżej, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy czas. Dane osobowe są regularnie usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jednak nie później niż 6 miesięcy po jego zakończeniu. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach innych lub przyszłych ogłoszeń o pracę lub spotkań w ramach grupy, dane te będą przetwarzane wyłącznie do końca roku następującego po roku, w którym zakończono proces aplikacji lub złożyli Państwo do nas aplikację z własnej woli.

PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH

Niniejszym informujemy Państwa o istnieniu prawa do uzyskania informacji, zgodnie z art. 15 RODO od osoby odpowiedzialnej za przechowywane na Państwa temat dane, jak również o prawie do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO lub usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO lub o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych, jak również o prawie do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, usuwania lub cofania udzielonych zgód, prosimy o kontakt z instytucjami wymienionymi w punktach 7 i 8.

SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę, kontaktując się z Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH, Karl-Marx-Str. 195, 15230 Frankfurt (Oder), faksem: 0335 5533-138 lub pocztą elektroniczną: bewerbung@fdh-ffo.de. Takie cofnięcie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych tylko po jego wyrażeniu.

O ile przy przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na wyważeniu interesów, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to robiliśmy do tej pory. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sprawę i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu istotne powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osoba odpowiedzialna za przetwarzania państwa danych osobowych:

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Karl-Marx-Str. 195
15230 Frankfurt (Oder)
E-mail: bewerbung@stadtwerke-ffo.de

Inspektor Ochrony Danych:
adwokat Markus Selent
datenschutz@stadtwerke-ffo.de

SKARGA

Ponadto zawsze mogą się Państwo odwołać ze skargą do organu nadzorczego. Mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego, przypisanego do Państwa lub do organu nadzorczego przypisanego do nas. Przypisanym do nas organem nadzorczym jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht [Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawa dostępu do akt]

Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel.: 033203 356-0
Faks: 033203 356-49
E-mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
www.LDA.Brandeburg.de

Ustawienia plików cookie
© 2022

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum am 26.05. & 27.05.2022 geschlossen

Das Kundencentrum bleibt am 26.05. & 27.05.2022 geschlossen.

Vertrags- und Kundendaten können jederzeit auch online über das Kundenportal verwaltet werden.

Wir bitten um ihr Verständnis.
Ihr Stadtwerke Team