CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

OCHRONA DANYCH

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW STADTWERKE FRANKFURT (ODER)

zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE

My, firma

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Karl-Marx Str. 195
15230 Frankfurt (Oder)

(dalej zwani „my”), działając w dobrej wierze, bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i związaną z tym prywatność. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi w zakresie ochrony danych osobowych dla celów wymienionych poniżej. Poniżej przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z naszym stosunkiem umownym. Oprócz danych umownych, w tym danych kontaktowych i rozliczeniowych, dotyczą one również danych do celów komunikacji (dane osobowe).

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
reprezentowana przez prezesa Torstena Röglina
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 55 33-0 
Faks: 0335 55 33-113
E-Mail: kontakt@stadtwerke-ffo.de
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Torsten Röglin
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W celu realizacji istniejącego stosunku umownego, przygotowania ofert i przesłania Państwu dokumentów umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez nas, a także przez zatrudnione przez nas osoby trzecie lub wykonawców umowy, o ile zostaliśmy o nich poinformowani przy zawieraniu umowy lub w trakcie trwania stosunku umownego. Ponadto my lub zatrudnione przez nas osoby trzecie gromadzimy w ramach stosunku umownego dalsze dane, takie jak dane dotyczące zużycia.

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów informacyjnych i reklamowych. W przypadku kontaktu promocyjnego skontaktujemy się z Państwem, z zastrzeżeniem wysyłki pocztowej, wyłącznie za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę. W tym celu wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów:

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Aby stale poprawiać naszą wydajność, nasze produkty i nasze skierowane do Państwa usługi, przeprowadzamy ankiety dotyczące zadowolenia, gotowości do polecania nas innym oraz doświadczeń wynikających z Państwa stosunku umownego. Nowe oferty: Jeśli zawarta z nami umowa wygaśnie, skontaktujemy się z Państwem w celu złożenia nowej oferty.

Ponadto możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak komunikacja z władzami. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych są odpowiednie przepisy prawne i art. 6 ust. 1(c) RODO.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

W tym celu, przed zawarciem umowy, możemy uzyskać od agencji informacyjnych istotne informacje na temat zdolności kredytowej. Funkcję agencji informacyjnej pełni obecnie następująca firma: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Istotne informacje o zdolności kredytowej mogą mieć charakter mocno negatywny (niewypłacalność, oświadczenie pod przysięgą, nakaz aresztowania), charakter łagodnie negatywny dotyczący Państwa zachowań pozaumownych (np. niespłacenie należności w przypadkach opisanych w nowej wersji § 31 ust. 2 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)) oraz wartości prawdopodobieństwa dla oceny ryzyka kredytowego (tzw. scoring). Dalsze informacje na temat działalności Schufa można znaleźć na stronie internetowej www.schufa.de/datenschutz. Informacje na temat scoringu są dostępne na stronie www.meineschufa.de/score.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane przechowujemy przez okres trwania zawartej umowy i usuwamy je po zakończeniu realizacji celu. Jeżeli istnieją ustawowe okresy przechowywania, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych do momentu upływu tych okresów. Po wygaśnięciu prawnego obowiązku przechowywania danych, który wynika przede wszystkim z prawa handlowego i podatkowego (w szczególności §§ 147 AO i 257 HGB), dane te są przez nas usuwane.

PLIKI COOKIE

W niektórych obszarach strony internetowej Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH stosuje tzw. pliki cookie, aby móc świadczyć Państwu nasze usługi w sposób bardziej zindywidualizowany. Pliki cookie są identyfikatorami, które serwer sieciowy może wysłać do Państwa komputera w celu zidentyfikowania go na czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie będzie dla Państwa przejrzyste.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek prawny.

PAŃSTWA PRAWA

PRAWO DO INFORMACJI, KOREKTY, USUNIĘCIA ITP.

Chętnie poinformujemy Państwa, czy i jakie Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane i komu mogliśmy je przekazać. Zgodnie z przepisami ustawowymi mogą Państwo dochodzić następujących dodatkowych praw: poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania (blokowanie w określonych celach) i przesyłania danych.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ ITP.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie tzw. wyważenia interesów, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Jeśli udzielili nam Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

PYTANIA LUB SKARGI

Inspektor Ochrony Danych:
Markus Selent
datenschutz@stadtwerke-ffo.de

Ponadto zawsze mogą się Państwo odwołać ze skargą do organu nadzorczego. Mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego, przypisanego do Państwa lub do organu nadzorczego przypisanego do nas. Przypisanym do nas organem nadzorczym jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht [Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawa dostępu do akt]
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203 356-0
Faks: 033203 356-49
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
www.LDA.Brandenburg.de

Zakłady komunalne Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx Str. 195, 15230 Frankfurt (Oder), (nazywane dalej „my“) informują Państwa poniżej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem, wykonaniem i zakończeniem naszych umów z klientami, w szczególności umów o dostawy energii i o związanych z tym prawach. Naszą politykę prywatności znajdą Państwo także pod adresem www.stadtwerke-ffo.de/datenschutzerklaerung.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe w rozumieniu niniejszej polityki prywatności (art. 4 pkt. 1 RODO) to wszystkie informacje, które odnoszą się do Państwa osoby. Są to w szczególności Państwa dane z umowy, łącznie z danymi kontaktowymi, Państwa dane rozliczeniowe oraz dane umożliwiające komunikację z Państwem („dane osobowe”).

Treść, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Wykorzystanie Państwa danych do zawarcia, wykonania i zakończenia stosunku umownego (art. 5 ustęp 1 (c), artykuł 6 ustęp 1 (b) RODO)

Aby wykonać istniejący stosunek umowny, sporządzać oferty i przesyłać Państwu dokumenty umowy oraz zakończyć istniejący stosunek umowny oraz umożliwić Państwu w ramach § 312k BGB [niem. Kodeksu cywilnego] wypowiedzenie, przetwarzamy sami, ale także osoby trzecie, którym to zleciliśmy lub podmioty przetwarzające następujące Państwa dane, jeżeli przekazali je nam Państwo przy zawarciu umowy lub w toku stosunku umownego: są to w szczególności następujące dane

 • Nazwisko
 • Firma, sąd rejestrowy, numer w rejestrze
 • Adres
 • Numer telefonu i adres poczty elektronicznej
 • Dane bankowe (IBAN, bank, właściciel konta) oraz informacja płatnicza (dane dotyczące obrotu w obrocie płatniczym)
 • Dane dotyczące miejsc zużycia i pomiaru (numer licznika ze stanem licznika, konto umowne, zużycie, adres, ID lokalizacji rynkowej i pomiarowej), dane dotyczące poprzednich dostawców (przy umowach o dostawę energii)
 • Dane dotyczące rozpoczęcia dostaw i umowy
 • Poza tym gromadzimy sami lub osoby trzecie, którym to zleciliśmy, w toku stosunku umownego inne dane, jak np. dane dotyczące Państwa zużycia, w celu wykonania stosunku umownego (przy umowach o dostawę energii)
 • Dokumentacja wypowiedzenia łącznie z datą i godziną jego złożenia w przypadku wykorzystania przycisku wypowiedzenia zgodnie z § 312k BGB.

2. Przetwarzanie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów art. 6 ustęp 1 (f) RODO

 Kontakt reklamowy za pośrednictwem poczty

Celem jest nawiązanie, utrzymanie, ocena relacji z Państwem jako klientami oraz oferowanie Państwu istotnych i zoptymalizowanych produktów i usług naszej firmy. Leży to w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ustęp 1 (f) RODO.

Wykorzystujemy Państwa dane, bez Państwa osobnej, wyraźnie zadeklarowanej zgody tylko do następujących celów:

 • dla naszych własnych interesów biznesowych,
 • W celu doradztwa i opieki nad Państwem jako naszymi klientami w celu zgodnego z potrzebami kształtowania naszych produktów, usług i reklamy przesyłanej pocztą.

Ustalenia dotyczące informacji o wypłacalności

Zakłady komunalne mogą w celu kontroli wypłacalności uzyskiwać informacje od podmiotów informacji kredytowej. W tym celu przed zawarciem umowy uzyskujemy informacje o istotnych dla wypłacalności cechach od podmiotów informacji kredytowej. Podmiotem informacji kredytowej jest obecnie następujące przedsiębiorstwo:

Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram GmbH & Co. KG
GSt. Frankfurt (Oder)
Sophienstr. 26
15230 Frankfurt (Oder)

W przypadku informacji o cechach istotnych dla wypłacalności chodzić może o twarde cechy negatywne (upadłość, zapewnienie z mocą przyrzeczenia, nakaz aresztowania), miękkie cechy negatywne dotyczące Państwa niezgodnego z umową zachowania (np. nieuregulowanie należności w przypadkach określonych w § 31 ustęp 2 BDSG [Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych]) oraz o wartości prawdopodobieństwa do oceny ryzyka kredytowego (tzw. scoring).

Przetwarzanie danych w celu dochodzenia praw

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dochodzenia i obrony roszczeń oraz ich przygotowania. W tym celu przetwarzamy między innymi także Państwa datę urodzenia, którą nam Państwo dobrowolnie udostępnili.

3. Wykorzystanie danych na podstawie Państwa zgody – art. 6 ustęp 1 (a) RODO

Kontakty reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu

W przypadku kontaktów reklamowych kontaktujemy się z Państwem, z zastrzeżeniem wysyłki pocztowej, tylko za pomocą kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę. W tym zakresie używamy Państwa danych do następujących celów:

Zapewnienie jakości:

Aby stale doskonalić nasze usługi, nasze produkty i nasz serwis dla Państwa, przeprowadzany ankiety na temat Państwa zadowolenia.

Nowe oferty:

Jeżeli udzielili nam Państwo odpowiedniej zgody, poinformujemy Państwa w przyszłości, także wykraczając poza nasz stosunek umowny, telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o naszych produktach i usługach związanych z zaopatrzeniem w prąd i/ lub gaz.

Polecenie zapłaty

Jeżeli udzielili nam Państwo odpowiedniego uprawnienia do polecenia zapłaty SEPA, to korzystamy z Państwa danych konta bankowego. Za pomocą tego polecenia zapłaty pobierać będziemy należne kwoty zgodnie z uzgodnieniami umownymi.

Obowiązek udostępnienia danych

Udostępnienie Państwa nazwiska, adresu, danych firmy, adresu e-mail do kontaktów, danych zużycia i danych liczników (w przypadku umów o dostawę energii) oraz preferowanego sposobu płatności jest obowiązkowe. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, to nie dojdzie do zawarcia stosunku umownego. Podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne.

Czas trwania przechowywania

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy przechowujemy Państwa dane przez okres trwania umowy oraz usuwamy je po ustaniu celu i spełnieniu przepisów o przedawnieniu.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszych uzasadnionych interesów, przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak trwają nasze interesy, a Państwa przeciwne interesy nie przeważają lub brak jest skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, to przetwarzanie następuje w ramach okresu obowiązywania tej zgody. Jeżeli okres obowiązywania kończy się lub odwołają Państwo zgodę, dane są usuwane, jeżeli brak jest innej podstawy prawnej dla przechowywania.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania, to jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych do czasu upływu tych okresów. Po zakończeniu ustawowych obowiązków przechowywania, które wynikają głównie z prawa handlowego i podatkowego (w szczególności §§ 147 AO [niem. Ordynacja podatkowa] i 257 HGB [niem. Kodeks handlowy]), usuwamy te dane.

Przekazywanie danych w państwach trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie istniał obowiązek prawny lub wyrażą Państwo zgodę na ich przekazanie.

Odbiorcy i kategorie odbiorców

Jeśli jest to prawnie uzasadnione lub w ramach realizacji zlecenia, przekazujemy dane osobowe przedsiębiorstwom z naszej grupy lub zewnętrznym odbiorcom danych:

 • Przedsiębiorstwom grupy w celu wykonania Państwa umowy oraz dla celów bieżącej sprawozdawczości,
 • Partnerom dystrybucyjnym i usługodawcom do bezpośredniego nawiązania kontaktu w celu zawarcia, wykonania umowy i bezpośrednio po zakończeniu umowy oraz w celu realizacji prowizji,
 • Podmiotom informacji kredytowej oraz oferentom scoringu dla celów informacji o wypłacalności, zgłoszeń oraz oceny ryzyka kredytowego,
 • Operatorom sieci, operatorom i usługodawcom punktów pomiarowych dla celów dostawy i rozliczeń w ramach umów o dostawy energii. Dotyczy to także wrażliwych informacji gospodarczych w rozumieniu § 6 EnWG [niem. Ustawa o gospodarce energetycznej],
 • Bankom i oferentom usług płatniczych dla celów rozliczeń oraz realizacji płatności,
 • Usługodawcom IT w celu utrzymania naszej infrastruktury IT,
 • Instytucjom publicznym w szczególnych/ uzasadnionych przypadkach (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, organy skarbowe, organy nadzoru),
 • Dostawcom usług windykacyjnych i adwokatom w celu ściągania istniejących należności i egzekwowania roszczeń w sądzie. Jeżeli w przypadku windykacji należności dojdzie do przekazania danych osobowych (dane kontaktowe klienta, dane płatności, dane punktów zużycia i dane dotyczące należności) dostawcy usług windykacyjnych, poinformujemy Państwa uprzednio o zamierzonym przekazaniu.

Źródło danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszych relacji biznesowych. Jeżeli jest to konieczne dla świadczenia naszych usług, przetwarzamy dane osobowej, które pozyskujemy w dozwolony sposób z publicznie dostępnych źródeł (np. Internet, rejestr handlowy i rejestr stowarzyszeń) lub które przekazywane nam są w uprawniony sposób przez inne przedsiębiorstwa w obrębie naszej grupy lub przez inne osoby trzecie (podmiot informacji kredytowej, usługodawcy adresowi lub przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej).

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do dostępu (art.15 RODO), sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę udzieloną zgodnie z art. 6 ustęp 1 punkt a RODO lub art. 9 ustęp 2 punkt a RODO w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do chwili odwołania.

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych środków prawnych. Skargę mogą Państwo skierować w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Pełnomocnik Kraju Związkowego do spraw ochrony danych osobowych i prawa do wglądu do akt
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: (033203) 356-0

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Reprezentowana przez prezesa zarządu Torstena Röglina
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: (0335) 55 33-0
Faks: (0335) 55 33-113
E-Mail: kontakt@stadtwerke-ffo.de

Inspektorem ochrony danych jest:
Adwokat Markus Selent
datenschutz@stadtwerke-ffo.de

 

Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej grupie lub odpowiedzieli Państwo na nasze ogłoszenie o pracę. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach procedury aplikacyjnej oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach.

GROMADZENIE DANYCH I ŹRÓDŁA DANYCH

W ramach procedury aplikacyjnej przetwarzamy wszystkie podane przez Państwa dane osobowe. Obejmuje to wszystkie elementy dokumentów aplikacyjnych, takie jak dane kontaktowe, życiorys, list motywacyjny, kwalifikacje, w szczególności wcześniejsze doświadczenie zawodowe, szkolenia, certyfikaty, zdjęcie. Dotyczy to również wymagań dotyczących wynagrodzeń, rodzaju poszukiwanego zatrudnienia oraz najwcześniejszego możliwego terminu rozpoczęcia pracy. Przetwarzamy również dane osobowe, które nam Państwo podają w trakcie dalszej korespondencji aplikacyjnej oraz inne dane, które tworzymy w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że Państwa dane nie są wiążące (art. 13 ust. 2 lit. e RODO). Udostępnienie danych jest jednak niezbędne do przetworzenia aplikacji i do późniejszego zawarcia z nami umowy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naszego procesu selekcji i obsadzenia wolnych stanowisk w naszej grupie. Podstawa prawna wywodzi się z art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG. Jeśli osoba aplikująca zostanie zatrudniona po pomyślnym zakończeniu procedury aplikacyjnej, jej dokumenty aplikacyjne mogą być nadal przetwarzane zgodnie z § 26 ust. 1 BDSG.

W przypadku, gdy możemy również wziąć pod uwagę Państwa zgłoszenie w odniesieniu do innych lub przyszłych ofert pracy w ramach grupy, prosimy o dokonanie odpowiedniej adnotacji w Państwa aplikacji.

Do wyrażenia zgody zalecamy następujące sformułowania, które można również sformułować na osobnym arkuszu:

Zgadzam się, że dane przekazane przeze mnie w ramach niniejszej procedury aplikacyjnej mogą być również przechowywane po jej zakończeniu w celu uwzględnienia mnie w dalszych decyzjach o zatrudnieniu lub w celu zaproszenia mnie do nowej procedury aplikacyjnej lub poinformowania mnie o niej.

W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych poza procesem aplikacyjnym.

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzanie odbywa się zgodnie z § 26 BDSG w związku z art. 7 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim dotyczy to dochodzenia roszczeń prawnych w odniesieniu do procedury aplikacyjnej. Podstawa prawna wywodzi się z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika tu w szczególności z obowiązku przedstawienia dowodów w ramach ewentualnej procedury.

ODBIORCA DANYCH

Dostęp do danych aplikacyjnych jest z reguły ograniczony do kadry zarządzającej Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH oraz do kierownictwa danego przedsiębiorstwa jako osób podejmujących decyzje. Właściwi kierownicy otrzymują dostęp do aplikacji, jeśli w procesie rekrutacji chodzi o stanowisko specjalistyczne. Rady zakładowe oraz, w razie potrzeby, przedstawiciele osób o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą również na życzenie zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi. Wszystkie zainteresowane osoby są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą przekazywać tych danych. Nie przekazujemy danych do krajów trzecich.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Co do zasady, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacji, z uwzględnieniem okresu wymienionego poniżej, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy czas. Dane osobowe są regularnie usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jednak nie później niż 6 miesięcy po jego zakończeniu. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach innych lub przyszłych ogłoszeń o pracę lub spotkań w ramach grupy, dane te będą przetwarzane wyłącznie do końca roku następującego po roku, w którym zakończono proces aplikacji lub złożyli Państwo do nas aplikację z własnej woli.

PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH

Niniejszym informujemy Państwa o istnieniu prawa do uzyskania informacji, zgodnie z art. 15 RODO od osoby odpowiedzialnej za przechowywane na Państwa temat dane, jak również o prawie do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO lub usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO lub o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych, jak również o prawie do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, usuwania lub cofania udzielonych zgód, prosimy o kontakt z instytucjami wymienionymi w punktach 7 i 8.

SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę, kontaktując się z Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH, Karl-Marx-Str. 195, 15230 Frankfurt (Oder), faksem: 0335 5533-138 lub pocztą elektroniczną: bewerbung@fdh-ffo.de. Takie cofnięcie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych tylko po jego wyrażeniu.

O ile przy przetwarzaniu danych osobowych opieramy się na wyważeniu interesów, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to robiliśmy do tej pory. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sprawę i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu istotne powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osoba odpowiedzialna za przetwarzania państwa danych osobowych:

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Karl-Marx-Str. 195
15230 Frankfurt (Oder)
E-mail: bewerbung@stadtwerke-ffo.de

Inspektor Ochrony Danych:
adwokat Markus Selent
datenschutz@stadtwerke-ffo.de

SKARGA

Ponadto zawsze mogą się Państwo odwołać ze skargą do organu nadzorczego. Mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego, przypisanego do Państwa lub do organu nadzorczego przypisanego do nas. Przypisanym do nas organem nadzorczym jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht [Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawa dostępu do akt]

Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel.: 033203 356-0
Faks: 033203 356-49
E-mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
www.LDA.Brandeburg.de

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone